top of page
SOAR Old Life New Life.png

SOAR Program

Kung ikaw ay walang tirahan o nasa peligro ng kawalan ng tirahan, maaaring matulungan ka ng aming mga tagapagtaguyod sa pagpapatala ng Mga Pakinabang sa Seguridad na LIBRE nang libre, sa pamamagitan ng SOAR Program.

Ano ang SOAR?

Ang SOAR ay nangangahulugang SSI / SSDI Outreach, Access at Recovery. Dagdagan nito ang pag-access sa mga benepisyo ng kapansanan sa Social Security para sa mga karapat-dapat na bata at matatanda na nakakaranas o nasa peligro ng kawalan ng tirahan at may malubhang karamdaman sa pag-iisip, kapansanan sa medikal, at / o kapwa nagaganap na karamdaman sa paggamit ng sangkap

Tinutulungan ng SOAR Program ang mga karapat-dapat na kliyente na mag-apply para sa:
⦁ Social Security Income (SSI)
⦁ Social Security Disability Insurance (SSDI)
⦁ Pagreretiro sa Social Security.

Dapat matugunan ng mga kliyente ang kahulugan ng Kagawaran ng Pabahay at Urban Development (HUD) na kahulugan ng kawalan ng tirahan. Mag-click sa imahe para sa karagdagang impormasyon.

homeless web version.png

Tumawag sa amin ngayon upang makita kung kwalipikado ka para sa SOAR Program sa (562) 653-7001

bottom of page